Для клиентов
Контакты
Тел.: +38 (097) 610-50-99
Email: agancy.brand@gmail.com
Постановления и Распоряжения КМУ
Назад ]
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

            П О С Т А Н О В А 
          від 12 жовтня 1994 р. N 705 
                Київ 

         Про державну систему депонування 
           штамів мікроорганізмів 

   З метою забезпечення правової охорони штамів мікроорганізмів 
і створення умов для своєчасного широкого використання їх для 
біотехнологічних виробництв та в наукових цілях Кабінет Міністрів 
України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

   1. Погодитися з пропозиціями Національної академії наук про 
перелік  депозитаріїв,  які  проводять  депонування  штамів 
мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури (додаток N 
1), та етапи створення державної системи депонування штамів 
мікроорганізмів (додаток N 2). 

   2. Виділити у 1994 році на виконання робіт, пов'язаних із 
створенням державної системи депонування штамів мікроорганізмів, 
Державному патентному відомству Державного комітету з питань науки 
і технологій 800 млн.карбованців.
   Міністерству фінансів профінансувати зазначені витрати за 
рахунок резерву  Кабінету  Міністрів  України  по  бюджетних 
асигнуваннях на  науково-дослідні  та  дослідно-конструкторські 
роботи.
   Міністерству економіки і Міністерству фінансів передбачати в 
проектах планів економічного і соціального розвитку і Державного 
бюджету України  на  1995-1997  роки  виділення  коштів  для 
фінансування робіт, пов'язаних із створенням державної системи 
депонування штамів мікроорганізмів. 
 

   Прем'єр-міністр України           В. МАСОЛ 

        Міністр 
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО 
 

   Інд.31 
 

                     Додаток N 1 
              до постанови Кабінету Міністрів України 
                 від 12 жовтня 1994 р. N 705 

               ПЕРЕЛІК 
     депозитаріїв, які проводять депонування штамів 
      мікроорганізмів з метою здійснення патентної 
              процедури 

 —————————————————————————————————————————————————————————————————
  Назва депозитарію, на базі якого   | Групи мікроорганізмів
  проводиться депонування, адреса    |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Інститут мікробіології та віросулогії   непатогенні 
 Національної академії наук 
 (252143, м.Київ-143, вул.Заболотного, 
 154) 

 Київський науково-дослідний інститут   патогенні для людини 
 епідеміології та інфекційних хвороб 
 МОЗ 
 (252038, м.Київ-38, спуск Протасів 
 Яр, 4) 

 Київський філіал державного науково-   патогенні для тварин 
 дослідного контрольного інституту 
 ветпрепаратів і кормових добавок 
 Мінсільгосппроду 
 (252020, м.Київ-20, вул.Донецька, 30) 
 

        Міністр 
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО 
 

                     Додаток N 2 
              до постанови Кабінету Міністрів України 
                 від 12 жовтня 1994 р. N 705 
 

               ЕТАПИ 
     створення державної системи депонування штамів 
             мікроорганізмів 

 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Найменування етапу|Виконавці |Термін|Обсяг фінан- | Очікувані
          |     |вико- |сування   | результати
          |     |нання |(млн.крб.)  |
          |     |(рік) |—————————————|
          |     |   |Всього|Науко-|
          |     |   |   |во-до-|
          |     |   |   |слідна|
          |     |   |   |робота|
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Розроблення кон- Держпатент 1994  800  800 розроблення 
 цепції та наукове                 організацій- 
 обгрунтування ор-                 но-методичних 
 ганізаційно-мето-                 засад створен- 
 дичних  підходів                 ня  державної 
 до створення  в                 системи депо- 
 Україні державної                 нування штамів 
 системи  депону-                 мікроорганіз- 
 вання штамів мік-                 мів, інструк- 
 роорганізмів  з                 ції    щодо 
 метою здійснення                 здійснення 
 патентної проце-                 процедури  їх 
 дури                        депонування та 
                          положень,  що 
                          регламентують 
                          роботу кожного 
                          депозитарію 

 Удосконалення іс-       1995-        підготовка 
 нуючих та розроб-       1996        кадрового  і 
 ка нових методів                 матеріаль- 
 довготермінового                  но-технічного 
 зберігання мікро-                 забезпечення 
 організмів з ура-                 та організація 
 хуванням  біоло-                 служби депону- 
 гічних особливос-                 вання на базі 
 тей культур різ-                 науково-дос- 
 них таксономічних                 лідних інсти- 
 груп. Збір інфор-                 тутів  Націо- 
 мації для  ство-                 нальної акаде- 
 рення банку даних                 мії наук, МОЗ 
 таких депонованих                 та  Мінсіль- 
 штамів мікроорга-                 госппроду, 
 нізмів, які захи-                 розроблення 
 щені патентами:                  нових та удос- 
 непатогенних   Інститут  1995  3373  3373, коналення іс- 
 мікроорганізмів  мікробіо-        у тому нуючих методів 
          логії  та        числі зберігання 
          вірусоло-        облад- мікроорганіз- 
          гії Націо-        нання мів 
          нальної          2766 
          академії 
          наук (ІМВ) 
                1996  619  619 

 патогенних для  Київський  1995  3223  3223, 
 людини мікроор- науко-          у тому 
 ганізмів     во-дослід-        числі 
          ний інсти-        облад- 
          тут епіде-        нання 
          міології         2767 
          та інфек- 
          ційних 
          хвороб МОЗ 
          (КНДІЕІХ) 
                1996  465  465 

 патогенних для  Київський  1995  3223  3223, 
 тварин мікроор- філіал          у тому 
 ганізмів     Державного        числі 
          науко-          облад- 
          во-дослід-        нання 
          ного конт-        2767 
          рольного 
          інституту 
          ветпрепа- 
          ратів  та 
          кормових 
          добавок 
          Мінсіль- 
          госппроду 
          (Київський 
          філіал 
          ДНДКІВКД) 
                1996  465  465 

 Систематизування  Національ- 1997  619  619 будуть створе- 
 інформації   та на акаде-           ні банки даних 
 створення  банку мія наук,            запатентованих 
 даних депонованих ІМВ               штамів мікро- 
 мікроорганізмів  МОЗ     1997  465  465 організмів 
 різних  токсоно- КНДІЕІХ             різних таксо- 
 мічних груп, які Мінсіль-  1997  465  465 номічних груп, 
 захищені патента- госппрод            визначені най- 
 ми.        Київський            більш ефектив- 
 Визначення   і філіал             ні методи дов- 
 впровадження най- ДНДКІВКД            готермінового 
 більш ефективних                 зберігання та 
 методів довготер-                 використання 
 мінового  збері-                 мікроорганіз- 
 гання та викорис-                 мів 
 тання мікроорга- 
 нізмів 

   ВСЬОГО              13717 13717 
                       у тому 
                       числі 
                       облад- 
                       нання 
                       8300 
 

        Міністр 
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО 
Назад ]