Для клиентов
Контакты
Тел.: +38 (097) 610-50-99
Email: agancy.brand@gmail.com
Постановления и Распоряжения КМУ
Назад ]
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

            П О С Т А Н О В А 
          від 20 червня 2000 р. N 997 
                Київ 

       Про затвердження Положення про Державний 
       департамент інтелектуальної власності 
 

   Відповідно до Указу Президента України від 15 грудня 1999 р. 
N 1572 ( 1572/99 ) "Про систему центральних органів виконавчої 
влади" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

   1. Затвердити  Положення  про  Державний  департамент 
інтелектуальної власності (додається). 

   2. Погодитись з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо 
розташування Державного департаменту інтелектуальної власності на 
умовах оренди за адресою: м. Київ-53, Львівська площа, 8 (19 і 20 
поверхи). 

   3. Визнати такими, що втратили чинність: 

   постанову Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. 
N 411 ( 411-92-п ) "Про затвердження Положення про Державне 
патентне відомство України" (ЗП України, 1992 р., N 8, ст. 195); 

   пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 
1999 р. N 1208 ( 1208-99-п ) "Питання Державного комітету України 
з питань науки та інтелектуальної власності" (Офіційний вісник 
України, 1999 р., N 27, ст. 1338); 

   постанову Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1999 р. 
N 2212 ( 2212-99-п ) "Про утворення Державного агентства України з 
охорони промислової власності" (Офіційний вісник України, 1999 р., 
N 49, ст. 2408); 

   постанову Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1999 р. 
N 2406 ( 2406-99-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 грудня 1999 р. N 2212 "Про утворення 
Державного агентства України з охорони промислової власності" 
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 1, ст. 11). 
 

   Прем'єр-міністр України              В.ЮЩЕНКО 

   Інд. 28 
 

                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
               постановою Кабінету Міністрів України 
                 від 20 червня 2000 р. N 997 

              ПОЛОЖЕННЯ 
          про Державний департамент 
          інтелектуальної власності 

   1. Державний департамент інтелектуальної власності (далі - 
Департамент) є урядовим органом державного управління, що діє у 
складі Міністерства освіти і науки і йому підпорядковується. 

   2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією 
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і 
Кабінету  Міністрів  України,  цим  Положенням  та  наказами 
Міністерства освіти і науки. 

   3. Основними завданнями Департаменту є: 

   участь у межах своєї компетенції у забезпеченні реалізації 
державної політики в сфері інтелектуальної власності; 

   прогнозування і визначення перспектив і пріоритетних напрямів 
розвитку у сфері інтелектуальної власності; 

   організаційне забезпечення  охорони  прав  на  об'єкти 
інтелектуальної власності. 

   4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань: 

   реалізує у межах  своїх  повноважень  єдину  економічну, 
фінансову, науково-технічну, інвестиційну, соціальну політику у 
сфері інтелектуальної власності та розробляє на основі результатів 
аналізу  діяльності державної системи охорони інтелектуальної 
власності пропозиції щодо її вдосконалення; 

   здійснює в межах, визначених Міністерством освіти і науки, 
управління майном підприємств, установ та організацій, що належать 
до сфери управління Міністерства; 

   забезпечує у межах  своїх  повноважень  виконання  актів 
законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією; 

   розробляє пропозиції  щодо  вдосконалення законодавства з 
питань, що належать до його компетенції, і вносить їх на розгляд 
Міністра освіти і науки; 

   забезпечує функціонування  системи  експертизи  заявок на 
об'єкти інтелектуальної власності; 

   бере участь у роботі з  удосконалення  системи  обліку, 
звітності  і  державної  статистики  в сфері інтелектуальної 
власності; 

   визначає порядок державної сертифікації діяльності в сфері 
інтелектуальної власності; 

   здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів 
щодо об'єктів інтелектуальної власності; 

   видає в установленому порядку охоронні документи на об'єкти 
інтелектуальної власності; 

   здійснює реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти 
інтелектуальної власності, що охороняються на території України, 
та ліцензійних договорів; 

   координує діяльність  щодо  передачі  прав  на  об'єкти 
інтелектуальної власності, в тому числі створені повністю або 
частково за рахунок державного бюджету; 

   організовує розгляд  заяв і скарг щодо видачі охоронних 
документів на об'єкти інтелектуальної власності, а також інших 
звернень фізичних та юридичних осіб з питань інтелектуальної 
власності; 

   координує роботу з інформаційного забезпечення діяльності в 
сфері інтелектуальної власності, здійснює нормативно-методичне 
керівництво в цій сфері, забезпечує комплектування національного 
фонду патентної документації; 

   вносить в установленому порядку до Міністерства освіти і 
науки пропозиції щодо участі України в  роботі  міжнародних 
організацій  з інтелектуальної власності, здійснює міжнародне 
співробітництво та бере участь в  підготовці  та  укладенні 
міжнародних угод з питань інтелектуальної власності; 

   організовує роботу  з  підготовки  та  перепідготовки 
спеціалістів з питань інтелектуальної власності; 

   здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього 
завдань. 

   5. Департамент має право: 

   залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, 
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для 
розгляду питань, що належать до його компетенції; 

   здійснювати контроль, проводити перевірки та інспекції з 
питань, що належать до його компетенції; 

   одержувати в установленому порядку від органів виконавчої 
влади,  Ради  міністрів  Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування, академій наук, підприємств, установ та 
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на 
нього завдань; 

   проводити в установленому порядку конференції,  семінари, 
наради з питань, що належать до його компетенції; 

   здійснювати інші  повноваження  згідно  із законодавством 
України. 

   6. Департамент у процесі виконання покладених на  нього 
завдань у встановленому порядку взаємодіє з Радою з питань науки 
та  науково-технічної  політики  при  Президентові  України, 
центральними та місцевими органами виконавчої влади, Національною 
академією наук, іншими академіями наук, Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з 
відповідними органами інших держав. 

   7. Департамент очолює голова, який призначається на посаду та 
звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням 
Міністра освіти і науки. 

   Голова Департаменту є членом колегії Міністерства освіти і 
науки. 

   8. Голова Департаменту має трьох заступників, у тому числі 
одного першого. Заступники призначаються на посаду та звільняються 
з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра освіти і 
науки, погодженим з головою Департаменту. 

   Розподіл обов'язків  між  заступниками  провадить  голова 
Департаменту. 

   9. Голова Департаменту: 

   здійснює керівництво   діяльністю   Департаменту,  несе 
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та 
Міністром освіти і науки за виконання покладених на Департамент 
завдань; 

   призначає на посади  та  звільняє  з  посад  керівників 
структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім 
заступників голови; 

   визначає ступінь відповідальності заступників  голови  та 
керівників структурних підрозділів Департаменту; 

   притягає до  дисциплінарної  відповідальності  керівників 
структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім 
заступників голови; 

   підписує видані  в межах компетенції Департаменту накази 
організаційно-розпорядчого характеру, організовує перевірку їх 
виконання; 

   затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту; 

   здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим 
Положенням. 

   10. У Департаменті може утворюватися колегія у складі голови 
Департаменту,  його  заступників  (за посадою) та керівників 
структурних підрозділів Департаменту. Персональний склад колегії 
затверджується Міністром освіти і науки. 

   Рішення колегії проводяться в життя наказами Департаменту. 

   11. Граничну  чисельність  працівників  та  структуру 
Департаменту затверджує Міністр освіти і науки в межах граничної 
чисельності працівників цього Міністерства, затвердженої Кабінетом 
Міністрів України. 

   12. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Департаменту 
затверджує голова Департаменту за погодженням з Міністерством 
освіти і науки та Мінфіном. 

   13. Умови оплати праці працівників Департаменту визначаються 
Кабінетом Міністрів України. 

   14. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, 
печатку із зображенням Державного  Герба  України  і  своїм 
найменуванням. 
Назад ]