Для клиентов
Контакты
Тел.: +38 (097) 610-50-99
Email: agancy.brand@gmail.com
Постановления и Распоряжения КМУ
Назад ]
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
         від 16 травня 2002 р. N 248-р 
                Київ 
 

         Про заходи щодо інформаційного 
        забезпечення процесу вступу України 
         до Світової організації торгівлі 
 

   На виконання Указу Президента України від 5 вересня 2001 р. 
N 797 ( 797/2001 ) "Про додаткові заходи щодо прискорення вступу 
України до Світової організації торгівлі" затвердити заходи щодо 
інформаційного забезпечення процесу вступу України до Світової 
організації торгівлі, що додаються. 

   Мінекономіки поінформувати до 15 вересня 2002 р. і 15 березня 
2003 р. Кабінет Міністрів України про стан виконання заходів. 
 

   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ 

   Інд. 27 
 

                    ЗАТВЕРДЖЕНО 
             розпорядженням Кабінету Міністрів України 
                від 16 травня 2002 р. N 248-р 

               ЗАХОДИ 
       щодо інформаційного забезпечення процесу 
       вступу України до Світової організації 
               торгівлі 

-----------------------------------------------------------------------
  |Назва заходу      |Засоби масової |Відповідальні |Термін
  |            |інформації   |виконавці   |виконання
-----------------------------------------------------------------------
1. Створення веб-сторінки  мережа Інтернет, Мінекономіки  травень 
  Міжвідомчої комісії з  веб-сторінка   МЗС      2002 року
  питань вступу України  Міжвідомчої
  до СОТ          комісії з 
               питань вступу 
               України до СОТ 

  Підготовка інформаційних -"-       Мінекономіки  постійно
  повідомлень для              МЗС
  веб-сторінки Міжвідомчої         Мінагро-
  комісії з питань вступу          політики
  України до СОТ, зокрема,         МОН
  розміщення текстів            Мінпром-
  багатосторонніх угод СОТ         політики
  та інформації про             Мінтранс
  виконання Програми            Мінфін
  заходів щодо завершення          Мін'юст
  процесу вступу України          Антимоно-
  до СОТ (за рахунок            польний
  залучення технічної            комітет
  допомоги)                 Держмитслужба 
                       Державна 
                       податкова 
                       адміністрація 
                       Фонд 
                       державного 
                       майна 
                       Держстандарт 
                       Держкомзв'язку 
                       Держкомстат 
                       Національний 
                       банк    (за 
                       згодою) 

  Програмно-технічне    мережа Інтернет, Мінекономіки  постійно
  супроводження      веб-сторінка
  вебсторінки Міжвідомчої Міжвідомчої
  комісії з питань вступу комісії з питань
  України до СОТ(за    вступу України
  рахунок залучення    до СОТ
  технічної допомоги) 

  Підготовка інших     -"-       Мінекономіки  -"-
  інформаційних               Прес-служба
  повідомлень про основні          Кабінету
  заходи та події в рамках         Міністрів
  вступу України до СОТ           України 

2. Відкриття рубрики    веб-сторінки   Мінекономіки  -"- 
  "Україна та СОТ" на   центральних   МЗС 
  веб-сторінках      органів     МОН 
  центральних органів   виконавчої влади Мінагро- 
  виконавчої влади             політики 
                       Мінпром- 
                       політики 
                       Мінтранс 
                       Мінфін 
                       Мін'юст 
                       Антимоно- 
                       польний 
                       комітет 
                       Держмитслужба 
                       Державна 
                       податкова 
                       адміністрація 
                       Фонд 
                       державного 
                       майна 
                       Держстандарт 
                       Держкомзв'язку 
                       Держкомстат 
                       Національний 
                       банк (за 
                       згодою) 

3. Розміщення на      -"-       -"-      -"- 
  веб-сторінках 
  центральних органів 
  виконавчої влади: 

  інформації щодо     -"-       -"-      -"-
  громадських заходів у
  рамках вступу України до
  СОТ, повідомлення щодо
  їх проведення; 

  виступів керівників   веб-сторінки   Мінекономіки  постійно
  органів виконавчої влади центральних   МЗС
  під час проведення    органів     Мінагро-
  громадських заходів з  виконавчої влади політики
  питань вступу України до         МОН
  СОТ (матеріалів              Мінпром-
  прес-конференцій,             політики
  інтерв'ю, коментарів,           Мінтранс
  заяв, доповідей тощо);          Мінфін Мін'юст 
                       Антимоно- 
                       польний 
                       комітет 
                       Держмитслужба 
                       Державна 
                       податкова 
                       адміністрація 
                       Фонд 
                       державного 
                       майна 
                       Держстандарт 
                       Держкомзв'язку 
                       Держкомстат 
                       Національний 
                       банк (за 
                       згодою) 

  нормативно-правових   -"-       -"-      -"-
  актів з питань вступу
  України до СОТ, у тому
  числі підготовлених з
  метою гармонізації
  законодавства України з
  правилами угод СОТ; 

  аналітичних матеріалів  -"-       -"-      -"-
  щодо наслідків вступу
  Україні до СОТ для
  окремих секторів
  промисловості та сфери
  послуг 

4. Проведення публічних   регіональні   Мінекономіки  щокварталу
  заходів (форумів,    засоби масової  МЗС
  семінарів, виставок,   інформації    облдержадмі-
  конференцій презентацій          ністрації
  тощо) з питань вступу
  України до СОТ у
  регіонах 

5. Забезпечення участі   радіо,      Мінекономіки  за 
  керівників центральних  телебачення   Держкомінформ погод-
  органів виконавчої влади         МЗС      женням з
  в теле- та                Мінагро-    відповід-
  радіопередачах з питання         політики    ними
  переговорного процесу з          МОН      засобами
  вступу України до СОТ та         Мінпром-    масової
  переваг, які отримає           політики    інформації
  національна економіка           Мінтранс
  від членства України в          Мінфін Мін'юст
  цій організації              Антимоно- 
                       польний 
                       комітет 
                       Держмитслужба 
                       Державна 
                       податкова 
                       адміністрація 
                       Фонд 
                       державного 
                       майна 
                       Держстандарт 
                       Держкомзв'язку 
                       Держкомстат 
                       Національний 
                       банк (за 
                       згодою) 

6. Організація проведення  радіо,      Мінекономіки  -"- 
  пресконференцій,     телебачення,   Держкомінформ 
  інтерв'ю, зустрічей з  преса, мережа  МЗС 
  представниками засобів  Інтернет     Мінагро- 
  масової інформації за           політики 
  результатами               МОН 
  двосторонніх переговорів         Мінпром- 
  та засідань Робочої            політики 
  групи з питань вступу           Мінтранс 
  України до СОТ              Мінфін Мін'юст 
                       Антимоно- 
                       польний 
                       комітет 
                       Держмитслужба 
                       Державна 
                       податкова 
                       адміністрація 
                       Фонд 
                       державного 
                       майна 
                       Держстандарт 
                       Держкомзв'язку 
                       Держкомстат 
                       Національний 
                       банк (за 
                       згодою) 

7. Запровадження регулярних друковані засоби Мінекономіки  за 
  публікацій в газетах про масової     МЗС      погод-
  заходи, які здійснюють  інформації    Мінагро-    женням з
  органи виконавчої влади          політики    відповід-
  в рамках вступу України          МОН      ними
  до СОТ, та переваги, які         Мінпром-    засобами
  отримають українські           політики    масової
  виробники від членства          Мінтранс    інформації
  України в СОТ, зокрема:          Мінфін Мін'юст 
                       Антимоно- 
                       польний 
                       комітет 
                       Держмитслужба 
                       Державна 
                       податкова 
                       адміністрація 
                       Фонд 
                       державного 
                       майна 
                       Держстандарт 
                       Держкомзв'язку 
                       Держкомстат 
                       Національний 
                       банк    (за 
                       згодою) 

  "Промисловість України  -"-       Мінпром-    -"-
  та очікувані наслідки           політики
  членства у СОТ"              Мінекономіки 

  "Вступ України до СОТ як -"-       Мінекономіки  -"-
  фактор збільшення             МЗС
  іноземних інвестицій в
  Україну" 

  "Вступ до СОТ та     -"-       Мінагро-    -"-
  сільське господарство           політики
  України" 

  "Вступ до СОТ як     друковані засоби МЗС      за
  складова інтеграції   масової     Мінекономіки  погод-
  України до Європейського інформації           женням з
  Союзу"                          відповід-
                               ними 
                               засобами
                               масової 
                               інформації 

  "Засоби захисту     -"-       Мінекономіки  -"-
  внутрішнього ринку
  України відповідно до
  угод СОТ" 

8. Опрацювати питання про  визначає     МОН      постійно
  запровадження у вищих  виконавець    МЗС
  навчальних закладах            Мінекономіки
  спеціальних освітніх           Голов-
  програм щодо розвитку           держслужба
  торговельної політики та
  функціонування СОТ у
  тому числі в рамках
  програм перепідготовки
  кадрів 

9. Розроблення та видання  -"-       Мінекономіки  -"- 
  посібників з питань, що 
  є предметом регулювання 
  угод СОТ (за рахунок 
  залучення технічної 
  допомоги) 

10. Створення        -"-       -"-      друге 
  довідково-інформаційного                 півріччя
  центру (reference                    2002 року
  center) СОТ в Україні
  (за рахунок залучення
  технічної допомоги) 
Назад ]